RABOTNO VREME


SEKOJ DEN

Create your own web pages in minutes...
HOME           МЕНАЏЕРСКИ ТИМ            СОРАБОТНИЦИ          КОНТАКТ

Нашата фирма е основана во 1994 година за сервисирање, одржување и поправка на електро-дизел генератори и во 2004 година добивме регистрација за продажба, како што е добро. Има силна репутација со договори за работа и врвот соработка со повеќе фирми во Македонија и во странство.

Овластен сервис договорите биле потпишани со: